News of the 05 December 2017

News of the 23 November 2017

News of the 09 Juni 2017

De vertaling van dit pagina is lopende

Gelieve ons te verontschuldigen voor dit ongerief.

Glossaire


Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dit reglement bevat de voornaamste voorschriften waaraan een elektrische installatie moet voldoen om problemen zoveel mogelijk te vermijden.

De asbox is een systeem die na de verbranding de assen verzamelt en opslaat. De asbox is geïntegreerd in de verwarmingsketel en moet regelmatig leeggemaakt worden.

Bij zonnepanelen waarin deze technologie geïntegreerd is bevinden de verbindingen van de fotovoltaïsche cellen zich aan de achterkant van het paneel. Deze technologie verbetert de productiviteit van de panelen bij een zwakke instraling waardoor het vermogen van deze panelen veel hoger ligt. 

Een structuur ballasten is deze meer stabiliteit en stevigheid verlenen opdat ze bv. weersomstandigheden beter zou kunnen weerstaan.

Een bar is een eenheid voor de druk die vaak gebruikt wordt in hydraulische circuits en in verwarming. Één bar stelt de druk voor die een waterkolom van 10m hoogte uitoefent.

Wanneer een of meerdere van uw zonnepanelen, of slechts een deel ervan door schaduw bedekt worden, zal de productie negatief beïnvloedt worden. Aangezien zonnepanelen serieel geschakeld zijn zal een productieverlies bij één van de panelen de productie van de hele reeks en dus van de hele installatie belemmeren. Daarom is het belangrijk te letten op mogelijke schaduwen.

Indien u een pelletkachel installeert beschermt u best uw muur tegen de warmte die de kachel uitstraalt. Hierdoor kan de veiligheidsafstand tussen muur en kachel verkleind worden.

Biomassa is het geheel van de organische, plantaardige of dierlijke materie. Houtpellets zijn vervaardigd uit biomassa want ze zijn rechtstreeks afkomstig van de bomen.

De brander is het onderdeel van de verwarmingsketel dat de vlammen opwekt voor het verbrandingsproces. De vlammen ontstaan op basis van een mengeling brandstof / lucht. Dit onderdeel is de warmtebron van de cv-ketel.

Het merendeel van deze gassen wordt uitgestoot door de verbranding van fossiele brandstoffen. Ze zijn schadelijk voor het milieu en dragen bij tot de opwarming van de aarde.

Bypass-diodes zijn elektronische componenten die een aantal problemen die voortvloeien uit beschaduwing kunnen vermijden. Bypass-diodes zijn verbonden met reeksen zonnecellen binnen een paneel en leiden de stroom voorbij inactieve cellen (bv. deze die beschaduwd worden). Deze cellen worden dan van de andere geïsoleerd en zo worden productieverliezen vermeden.

De calorie is een van de eenheden die afgeleid werden van het SI-stelsel en dient om een hoeveelheid warmte te meten. Om u een duidelijk beeld te geven van wat een calorie is: 1 calorie is de energie die overgebracht moet worden op 1 gram water om zijn temperatuur met 1°C te verhogen. 

De energie die vrijkomt na een verbranding, rekening gehouden met de warmte die de rookgassen bevatten.

De energie die vrijkomt na een verbranding zonder rekening te houden met de warmte die de rookgassen bevatten.

De calorische waarde van een brandstof geeft aan hoeveel energie deze kan vrijmaken na volledige verbranding. Wij maken een verschil tussen de calorische onderwaarde (Hi) en de calorische bovenwaarde (Hs).

Certificat de Garantie d’Origine. Na de AREI-controle (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) van uw installatie door een erkend keuringsorganisme zal u een CGO ontvangen die de conformiteit van uw installatie met de Code de Comptage d’Energie bewijst. Deze CGO, die dus ook getuigd van de goede werking van uw groene teller, zal u aan de CWaPE moeten voorleggen om uw GSC’s te kunnen ontvangen.

Een circulator is een pomp die het water doet rondstromen in de verwarmingskring.

Installaties met een klein vermogen (<10kVA) worden in het Waals Gewest aan dit reglement onderworpen. Het bepaald onder andere dat de bruto geproduceerde elektriciteit van dit type installaties gemeten moet worden met een maximale foutmarge van 2%. De CWaPE kan op elk moment een controle ter plaatse uitvoeren. Iedere pech of wijziging van de installatie moet stelselmatig aan de CWaPE gemeld worden.

Enkel gebruikt voor warmtepompen. De COP stelt de verhouding voor tussen de hoeveelheid energie die aan het water werd overgebracht om deze op te warmen en de hoeveelheid energie die door het systeem verbruikt werd. De COP drukt de prestaties van een warmtepomp uit en hoe hoger deze coëfficiënt, hoe meer geld u zal besparen.

Wij spreken onze vertegenwoordigers als commercieel ingenieurs aan want ze hebben een dubbele opleiding: een technische opleiding waardoor ze bevoegd zijn om de expertise van uw dak uit te voeren (oriëntatie, beschaduwing, helling, oppervlakte…) en een commerciële opleiding over de producten om u de meest geschikte zonnepanelen, omvormers en diensten aan te bieden, rekening houdend met uw budget en uw eisen.

Wanneer u uw geproduceerde elektriciteit in het net injecteert zal uw elektriciteitsleverancier u hiervoor een vergoeding geven in functie van zijn aankoopprijs. Het is alsof uw leverancier uw elektriciteit opkocht om u deze daarna terug te verkopen. Opgepast, u mag niet meer elektriciteit produceren dan u kan verbruiken want in dit geval krijgt u GEEN enkele vergoeding voor uw overschot.

Deze verwarmingsketel met een hoog rendement beschikt over een extra warmtewisselaar om de warmte van de rookgassen te recycleren.

Het water dat na de winning van de energie uit de rookgassen overblijft. Dit water is altijd zuur en moet daarom naar het riool afgevoerd worden.

CO₂ is de chemische formule van koolstofdioxide, ook koolzuurgas genoemd. CO₂ is een broeikasgas die deels verantwoordelijk is voor de verwarming van het klimaat.

De hoofdtaak van de CWaPE (Commission Wallone pour l’Energie) is die van raadgever bij de overheidsdiensten voor wat betreft de organisatie en de werking van de regionale elektriciteits-en gasmarkten. De CWaPE beheert ook de uitreiking van groenestroomcertificaten in Wallonië.

Er bestaan verschillende types dakbedekking. Dakpannen, leien dakpannen, golfplaat en roofing zijn de meest voorkomende. Zonnepanelen kunnen geïnstalleerd worden op eender welk type dakbedekking.

Daksparren zijn de voornaamste onderdelen van uw dak. Ze dragen uw dakbedekking en vormen ook de basisstructuur waarop uw installatie van fotovoltaïsche panelen gemonteerd wordt.

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij bij gelijkblijvende dampdruk condensatie optreedt. In een gascondensatieketel is de temperatuur van het dauwpunt ongeveer 55°C.

De omvormer zet de gelijkstroom die door de zonnepanelen wordt geproduceerd om tot wisselstroom dat geschikt is voor het huishoudelijk net.

Een derde investeerder sluit met de klant een overeenkomst van overdracht. Hierbij levert de derde investeerder de nodige fondsen voor de installatie en als tegendeel staat de klant zijn rechten op GSC’s af. De klant zal dus van deze subsidie niet kunnen genieten.

De dichtheid van een materiaal drukt uit hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Dit is een veiligheidsschakelaar die in geval van een foute aarding elektrocutie zal vermijden . Differentieelschakelaars van type A worden geplaatst bij gevoelige elektrische installaties zoals fotovoltaïsche installaties.

Label dat staat voor Deutsches Institute für Normung (Duitse instituut voor normalisatie). Het is een Duitse norm die de beste kwaliteit voor houtpellets garandeert. 

De distributienetbeheerders in Wallonië werden aangeduid door de regering van het Waals Gewest. De taak van deze intercommunales is om de elektriciteit van het hoogspanningsnet naar de woningen van de eindafnemers te vervoeren.

In Wallonië kan elke elektriciteitsproducent een Demande Préalable d’Octroi bij de CWaPE indienen voor zijn groenestroomcertificaten. Dit betekent dat hij een voorschot van 40 GSC’s zal ontvangen die hem in staat zullen stellen zijn fotovoltaïsche installatie sneller terug te verdienen.

Ook ferrarismeter genoemd. De meest voorkomende elektrische meter. Deze is voorzien van een schijf die sneller draait naarmate er meer elektrische energie wordt verbruikt.

Naargelang uw elektrische consumptie kan u over een monofasige of driefasige aansluiting beschikken. Met een driefasige aansluiting (3 draden) zal u echter meer elektriciteit kunnen produceren.

Met “druk” bedoelt men de drukkracht per oppervlakte-eenheid. De SI-eenheid van druk is de Pascal (Pa) en komt overeen met 1 Newton/m², hetzij de druk die 100g uitoefent op een oppervlakte van 1m².

Wanneer een vloeistof door de kokers stroomt ondervindt het wrijving tegen de wanden, komt hindernissen tegen enz. Deze hindernissen veroorzaken een verlies van energie wat zich manifesteert in een verlies van druk. Deze vermindering in druk noemen we het drukverlies.

Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd moeten aan bepaalde energienormen voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. Een van deze normen betreft de enegrieprestatie of het E-peil van het gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Het E-peil hangt af van tal van factoren zoals de isolatie, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen…

De EAN-code of European Article Numbering, is een code van 18 cijfers die zich op uw elektriciteits- of gasteller bevindt en als identiteitskaart voor deze dient.  In België begint deze code steeds met 541. U kan deze ook terugvinden op uw rekeningen en u zal deze moeten melden bij elk contact met uw elektriciteitsleverancier of DNB.

De Earth Overshoot Day is de dag van een bepaald jaar (vanaf 1 januari geteld) wanneer de mensheid wereldwijd net zoveel grondstoffen, voedingswaren…heeft geconsumeerd als wat de Aarde in 1 jaar tijd kan opbrengen. De grondstoffen die we vanaf deze datum verbruiken kan de planeet voor dit jaar niet meer aanvullen en nemen we dus eigenlijk af van de komende jaren en generaties. 

Dit is de periode die uw installatie nodig heeft om een zelfde hoeveelheid energie te produceren dan nodig was om uw zonnepanelen, omvormer(s) en montagesystemen te fabriceren en te installeren. Dit drukt de ecologische impact van uw installatie van fotovoltaïsche panelen uit.

De ecologische voetafdruk van een persoon geeft aan hoeveel oppervlakte er nodig is om aan zijn behoeftes te voorzien en zijn afval te verwerken.  Deze eenheid meet dus onze invloed op de grondstoffen die wij verbruiken.

EDORA is de organisatie voor duurzame energie van het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij is verantwoordelijk voor de verdediging en de vertegenwoordiging op economisch vlak van de hernieuwbare energiebronnen.

Een elektron is een negatief geladen elementair deeltje waarvan de verplaatsingen een elektrische stroom opwekken.

Elia is de beheerder van het Belgisch transmissienet voor elektriciteit en zorgt dus voor het vervoer van de elektriciteit in Wallonië van de producent tot de DNB via het hoogspanningsnet. Aangezien het bedrijf een openbare dienst verleent is ze verplicht om de groenestroomcertificaten aan de minimumprijs van 65€ op te kopen.

Voor een zonnepaneel is dit de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit voor een bepaalde bestraling. Het rendement van een zonnepaneel wordt berekend in functie van het wattpercentage dat bereikt wordt voor een bestraling van 1000 W/m².

Het Energiekrediet is een lening op afbetaling dat u kan aanvragen om renovatiewerken te financieren met het doel op de vermindering van uw ecologische voetafdruk.

De energiemix is de verdeling van de primaire energiebronnen (nucleaire, wind- of zonne-energie…) die omgezet moeten worden voordat ze in huis gebruikt kunnen worden.

Alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan, zijn onderworpen aan de Energieprestatieregelgeving voor nieuwbouw en renovatie. Deze regelgeving bepaald de energienormen aan welke nieuwe bouwprojecten moeten voldoen. Deze normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

De European Photovoltaic Association (Europese organisatie voor fotovoltaïsche energie) is de woordvoerder van de fotovoltaïsche sector. De organisatie vertegenwoordigt de fotovoltaïsche sector op politiek vlak en helpt de fotovoltaïsche markt, industrie en technologie te ontwikkelen.

Een expansievat is een onderdeel van het verwarmingssysteem dat de uitzetting van water bij een temperatuurverhoging opneemt.
 

Een expansieventiel is een systeem die de druk van een vloeistof verlaagt wanneer deze door het ventiel stroomt. Expansieventielen worden onder andere in wanrmtepompen gebruikt opdat het koelmiddel gemakkelijker zou verdampen. 

Vervult dezelfde rol als de temperatuurvoeler maar wordt buiten uw woning geplaatst. U kan ze wel niet om het even waar installeren: een dergelijke voeler moet op het noorden geplaatst worden om niet door de zon beïnvloedt te worden.

Fedelec is een professionele organisatie die de installateurs-elektriciens vertegenwoordigt en verdedigt.

Men kan het financieel rendement vergelijken met de interestvoet die u zou ontvangen voor een spaarrekening. Met een interestvoet van 2% bedraagt uw financieel rendement 2%.

Voor een fotovoltaïsche installatie wordt het financieel rendement berekend via de verhouding tussen enerzijds, de besparingen en de subsidies, en anderzijds het bedrag van de investering. Deze berekening wordt uitgevoerd voor een bepaalde periode en geeft dan een percentage dat u zal kunnen vergelijken met de interestvoet van een spaarrekening. Indien u als resultaat een rente van 7% over 10 jaar bekomt, dan is uw investering in een fotovoltaïsche installatie te vergelijken met de plaatsing van uw geld gedurende 10 jaar op een spaarrekening met een interestvoet van 7%.

Fossiele energie wordt opgewekt door de verbranding van aardgas, steenkool of aardolie. Deze energiebronnen zijn uitputbaar, niet hernieuwbaar en stoten broeikasgassen uit die verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering. Groene energie is daarentegen onuitputbaar, hernieuwbaar en het belast het milieu niet.

Fotonen of "lichtdeeltjes" zijn een verschijningsvorm van elektromagnetische straling. Straling (een vorm van energie) doet zich voor als golven of als een stroom van massaloze deeltjes, de fotonen.  (Bron : Wikipedia)

Zonnepanelen bestaan uit reeksen fotovoltaïsche cellen die zonne-energie omzetten in elektriciteit. Deze worden vervaardigd uit silicium, een halfgeleidend materiaal. Silicium bestaat uit atomen die omringd worden door een wolk elektronen. Door lichtinval worden de elektronen opgewekt en zo ontstaat er een elektrische stroom van een positieve naar een negatieve pool. Hetzelfde principe vindt men terug in batterijen.

Met de liberalisering van de elektriciteitsmarkt in Europa kan de consument nu zijn eigen elektriciteitsleverancier kiezen. Om de goede keuze te maken moet u rekening houden met verschillende factoren zoals de prijs, de service en de herkomst van de elektriciteit. Leveranciers zijn nu verplicht de energiemix en de ecologische voetafdruk van de geleverde elektriciteit te melden. Aan elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen worden garanties van oorsprong toegekend.

Deze verwarmingsketels gebruiken aardgas als brandstof. Ze kunnen ofwel stadsgas, ofwel propaan (opgeslagen in een tank) gebruiken.

Gehard glas is glas dat door middel van een speciale behandeling veel sterker gemaakt werd dan gewoon glas. De procedure om gewoon glas naar gehard glasom te vormen  gebeurt via een thermische behandeling. Het glas wordt opgewarmd tot meer dan 600 ° C en wordt daarna zeer snel afgekoeld, waardoor het glas gaat krimpen. Op die manier wordt de materie veel sterker. De sterkte van gehard glas kan oplopen tot vijf maal die van gewoon glas.

Is een manier waarop warmte van het ene lichaam op het andere wordt overgedragen. Hierbij staat een molecule of atoom zijn energie af aan het dichts bijzijnde atoom. Dit proces wordt gebruikt in installaties van thermische zonnepanelen.

Uw fotovoltaïsche installatie produceert gelijkstroom die dan naar een omvormer gaat. Het wordt gelijkstroom genoemd omdat de richting en de sterkte van deze stroom constant zijn. De omvormer zet deze gelijkstroom dan om tot wisselstroom die gebruikt zal kunnen worden door de elektrische apparatuur van uw huis.

Fotovoltaïsche panelen worden ook “generators” genoemd want ze wekken elektriciteit op.

De EPIA (Europese organisatie voor fotovoltaïsche energie) verwacht dat de elektriciteitsprijzen binnen minder dan 20 jaar op eenzelfde peil zullen komen te staan. Het moment waarop groene en grijze stroom zich op hetzelfde prijsniveau bevinden noemt men de “grid parity”.Dit betekent dat in minder dan 20 jaar, fotovoltaïsche energie geen subsidies meer nodig zal hebben om goedkoper te zijn dan de elektriciteit die geproduceerd wordt in traditionele centrales. De subsidies zullen dus van jaar tot jaar verminderen om uiteindelijk volledig afgeschaft te worden.

Dit is elektriciteit die opgewekt wordt door verbranding van fossiele brandstoffen. Kernenergie behoort ook tot deze categorie.

De zonne-energie die door fotovoltaïsche panelen opgewekt wordt is een groene energie want bij haar productie worden er geen broeikasgassen zoals CO₂ uitgestoot. Deze energie is dus niet belastend voor het milieu.

GSC’s zijn een van de financiële subsidies die door de Belgische overheid werden opgericht om de investering in hernieuwbare energiebronnen te ondersteunen.  

Vuurvaste plaat die onder een pelletkachel geplaats wordt om de vloer te beschermen tegen eventuele brand. De installatie van een dergelijke plaat is meestal noodzakelijk.

Een materiaal dat zowel isolerende als geleidende eigenschappen bezit. Het silicium dat gebruikt wordt in zonnecellen is een halfgeleider. Onder bepaalde voorwaarden geleidt dit materiaal prima, onder andere omstandigheden niet.

Hernieuwbare Energiebronnen. Deze energiebronnen worden op een natuurlijke wijze hernieuwd: biomassa, fotovoltaïsche-, hydro-elektrische-, geothermische- en windenergie.

De verfranste term voor een houtpellet.

Adjectief voor installaties die water transporteren of zuiveren.

Het maximaal vermogen u in het net kan injecteren komt overeen met het maximaal vermogen van uw omvormer(s).

De opstelling van het inplantingsschema en het lastenboek vormt een overgangsfase tussen de plannen op papier en de reële structuur van uw fotovoltaïsche installatie.

De fotovoltaïsche zonnepanelen worden op een metalen structuur bevestigd die horizontaal op het dak werd gemonteerd. Deze oplossing is de meest voorkomende.

Deze eenheid geeft de intensiteit in W/m² van het zonlicht weer op een gegeven oppervlakte gedurende een gegeven periode.

Bij integratie worden de zonnepanelen zelf als dakbedekking gebruikt. Deze optie wordt vaak gekozen in geval het dak gerenoveerd moet worden of nog geplaatst moet worden (nieuwbouw).

Hiermee verwijst men naar de wijzigingen van het landschap (vorm, hoogte…) ten gevolge van een natuurlijke (aardbeving) of kunstmatige (mijnen) oorzaak.

De invloed die een project, een voorwerp…gedurende zijn levensduur uitoefent op het milieu wordt grondig bestudeerd. Zulke studies zijn verplicht om de aangerichte schade te kunnen vergoeden of oplossingen te vinden.

De jaarlijkse balans van een bedrijf geeft het kapitaal en de economische situatie van een bedrijf weer. Zo kan men de financiële situatie van een bedrijf kennen en haar stabiliteit in de toekomst benaderen.

De joule is de SI-eenheid voor energie. 1 joule komt overeen met de hoeveelheid energie die nodig is om de temperatuur van 1 gram lucht met 1°C te verhogen.

De keuring is de controle van uw installatie op de conformiteit met de AREI-normen door een onafhankelijk organisme. Indien uw installatie aan deze normen voldoet betekent dit dat ze goedgekeurd werd. U zal dan een keuringsverslag ontvangen waarmee u de volgende stappen zal kunnen ondernemen teneinde erkend te kunnen worden als groene stroomproducent.

De kWh is de voornaamste meeteenheid voor energie. In de fotovoltaïsche sector. Hiermee drukt men de energie uit die door de installatie geproduceerd wordt.

Dit is een vloeistof die warmte transporteert. Deze term wordt vooral gebruikt als de vloeistof in kwestie geen water is. 

De productie van groene elektriciteit zal ons in de toekomst in staat stellen steeds minder beroep te doen op niet hernieuwbare energiebronnen om onze elektriciteit op te wekken. De bedoeling is om zo te evolueren naar een groene kringloopeconomie waarbij we onze energiebronnen beter benutten en recycleren en zo minder afval produceren.

Silicium is een chemisch element dat behoort tot de koolstofgroep. Na zuurstof is silicium het tweede meest voorkomende element op aarde. Het wordt meestal uit zand gewonnen en is het hoofdbestanddeel van glas. Dankzij zijn halfgeleidende eigenschappen is silicium ook een uitstekend materiaal voor de productie van fotovoltaïsche cellen.

De kilovoltampère drukt het elektrisch vermogen van een fotovoltaïsche installatie uit.

Een volume lucht bevindt zich onder lage druk wanneer haar druk lager ligt dan de atmosferische druk. Men kan weten hoe goed een schoorsteen trekt door te meten in welke mate ze de druk in de verbrandingskamer verlaagt.

Bij het opstellen van uw offerte zal tevens een lastenboek opgemaakt worden. Deze stap is van zeer groot belang. Hierbij worden namelijk de technische kenmerken van uw gebouw grondig onderzocht (dakhelling, oriëntatie, oppervlakte, te dekken consumptie, beschaduwde zones enz.) om zo de plannen en tekeningen van de toekomstige structuur van uw installatie op te stellen en de ideale oriëntatie, het aantal panelen en de aangepaste omvormer te bepalen. Deze fase garandeert u een kwaliteitsvol werk en zo weet u ook precies wat er bij u geïnstalleerd wordt.

De latente warmte is de hoeveelheid energie in de vorm van warmte die nodig is om een stof een faseovergang te doen ondergaan bij constante temperatuur en druk. Bv: om water van de vloeibare toestand naar de gastoestand te doen overgaan is er latente verdamingswarmte nodig.

LED-lampen bestaan uit lichtgevende diodes die de elektriciteit slechts in één richting laat stromen terwijl ze een straling produceren.

Sommige materialen reageren op licht en zijn dus “lichtgevoelig”. Ze zetten het licht om in elektrische signalen.

In 2011 werd Energreen door de stad van Wavre beloond met een Maca d’Or voor haar indrukwekkende ontwikkeling gedurende de laatste 2 jaren.

Een manometer of een drukmeter is een toestel waarmee men de druk kan meten.

Mazoutketels zijn verwarmingsketels die stookolie verbranden om warmte te produceren.

In de fotovoltaïsche sector is een module een synoniem voor een zonnepaneel. 

Wanneer u in een fotovoltaïsche installatie investeert hebt u besloten om een groene stroomproducent te worden. Om uw productie gemakkelijk te kunnen beheren legt Energreen een monitoringsysteem tot uw beschikking.

Met een monofasige teller (2 draden) zal uw elektrisch vermogen beperkt zijn tot 5kWp. Dit betekent dat het vermogen dat in het net geïnjecteerd kan worden (wat overeenkomt met het maximaal vermogen van de omvormers) de 5kVA niet mag overschrijden, wat ongeveer overeenkomt met 5kWp.

Zonnecellen die gemaakt worden uit kristallijn silicium bestaan uit verschillende wafers (lagen). Bij monokristallijne panelen worden deze wafers uit één enkel cilindrisch siliciumkristal gesneden. De grootste troef van monokristallijne zonnepanelen is hun hoog rendement (± 200 Wp / m²) waardoor ze een goede oplossing vormen indien het dakoppervlak beperkt is.

De voorraad voor deze energiebronnen is beperkt en bijgevolg zijn ze uitputbaar. De voornaamste zijn aardgas, steenkool, aardolie en kernenergie.

De ohm is de afgeleide SI-eenheid voor elektrische weerstand. (Bron : Wikipedia)

Ondergrondse waterbekkens zijn zones in de grond die verzadigd zijn met water. Dankzij deze kan men drinkbaar water terugvinden aan bronnen en in putten. Helaas zijn ze ook sterk blootgesteld aan bodemvervuiling.

Bij Energreen komt elke fotovoltaïsche installatie met een online monitoringsysteem. Hiermee kan u de productie en de goede werking van uw installatie via het internet op uw computer, smartphone of tablet controleren. Om de gegevens van uw installatie te raadplegen moet u inloggen in de klantenzone. Aarzel niet om het systeem hier uit te testen.

Deze kast is een beveiligingssysteem. Het wordt voor de omvormer geplaatst om de normen voor de spanning, de frequenties…van het net te controleren en de installatie uit te zetten indien er zich een probleem voordoet.

In een verwarmingsinstallatie verwijdert de ontluchter de lucht die aanwezig is in de warmwaterkringloop.  

Dankzij optimizers kunnen een reeks problemen in verband met schaduwen omzeild worden. Deze systemen analyseren het rendement van elk paneel in real time alsook het productieverlies voortvloeiend uit beschaduwing. Optimizers kunnen de opbrengst van elk paneel optimaliseren om zo een maximale productie voor uw hele installatie te verzekeren.

Dit contract wordt gesloten tussen de eigenaar van een appartement / huis die uitgerust is met een fotovoltaïsche installatie en zijn huurder. Hiermee wordt overeengekomen dat, hoewel de huurder van de geproduceerde elektriciteit kan genieten, de eigenaar van het gebouw wel de eigenaar blijft van de installatie en dus degene is die de GSC’s zal ontvangen. Deze overeenkomst kan men vergelijken met een “win-win”-formule.

Wanneer uw omvormer de geproduceerde elektriciteit in het net injecteert is er steeds een risico op overspanning. 230V is een normale spanning en men spreekt van overspanning als deze waarde met 10% toeneemt. Uw omvormer is beveiligd tegen overspanning.

Een pellet is een klein cilindrisch houtstaafje dat bestaat uit samengeperst zaagsel. Het dient als brandstof voor sommige verwarmingsketels en kachels.

Een pelletketel is een verwarmingsketel die speciaal ontworpen werd om houtpellets als brandstof te kunnen gebruiken.

Via uw persoonlijke klantenzone op de Energreen website kan u u op elk moment aansluiten op uw monitoringsysteem en zo de productie van uw installatie raadplegen. Aarzel niet om het monitoringsysteem uit te proberen!

De zonnecellen in polykristallijne zonnepanelen worden gemaakt uit meerdere siliciumkristallen. Hun productie is goedkoper en omdat deze een rechthoekige vorm hebben kan het paneeloppervlak beter benut worden. Monokristallijne zonnepanelen beschikken over een lager vermogen dan polykristallijne ( ± 150 Wp/m² tegen ± 200 Wp/m² ) maar ze presteren zeer goed en dit tegen een meer toegankelijke prijs.

De productie en de productiviteit van een fotovoltaïsche installatie zijn twee aparte begrippen. De productie is reëel, het geeft de werkelijke opbrengst van de installatie weer en u kan deze aflezen op uw groene teller. De productiviteit is een potentiële energie, dit is te zeggen, wat de installatie zou opbrengen in geval de lichtinval, temperatuur enz.…optimaal zijn.

Met de begrippen productiesite of productie-eenheid bedoelt men een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie waarmee stroom wordt geproduceerd om aan de elektriciteitsbehoeftes van een woning te voldoen.

Met de begrippen productiesite of productie-eenheid bedoelt men een huishoudelijke fotovoltaïsche installatie waarmee stroom wordt geproduceerd om aan de elektriciteitsbehoeftes van een woning te voldoen.

In de fotovoltaïsche sector is een “PV-systeem” een synoniem voor een fotovoltaïsche installatie / installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het woord is afkomstig van het Engelse PV Photovoltaic System.

QUEST en CONSTRUCTION QUALITY zijn twee onafhankelijke organismen met elk hun eigen opdracht. QUEST staat in voor de kwaliteit van bedrijven die actief zijn in de sector van de hernieuwbare energiebronnen en CONSTRUCTION QUALITY garandeert het vakmanschap van bedrijven in de bouwsector. Deze twee labels vormen samen het SOLAR PV – label die bijgevolg veel verder gaat dan andere labels van de fotovoltaïsche sector.

Een radiator is een lokaal verwarmingssysteem. Hij verwarmt volgens de principes van radiatie en convectie. 

Renewable Business Facilitator. RBF behartigt de belangen van ongeveer 200 bedrijven en onderzoekscentra uit de sector van de hernieuwbare energiebronnen (productie, distributie, installatie van goederen, dienstverlening…).

(Bron : Energyplatform.eu)

Elia is de voornaamste beheerder van het hoogspanningsnet in België. Omdat het bedrijf een openbare dienst aanbiedt is het verplicht om de groenestroomcertificaten minimum aan 65€ aan te kopen.

De regulatie is een instelbaar systeem waarmee men automatisch de gewenste temperatuur in een kamer kan bekomen. Als het regulatiesysteem correct is ingesteld zal u veel geld kunnen besparen!

Het rendement van een zonnepaneel is de hoeveelheid zonlicht dat deze werkelijk omzet in elektrische energie. Het rendement wordt uitgedrukt het geproduceerde Watt-percentage voor een zoninstraling van 1000 W/m².

Het rendementspercentage van fotovoltaïsche zonnepanelen is de reële elektrische productie ten opzichte van een gegeven lichtinval. De instraling zal de productie van uw installatie steeds beïnvloeden, ook al beschikken uw panelen over een goed theoretisch vermogen.

Engels woord voor een strook silicium.

Een schoorsteenpijp is een buis dat in uw bestaande schoorsteen wordt gemonteerd. Een dergelijke pijp beschermt uw schoorsteen en vermijd condensatie op de wanden.

De smeltkroes is een opvangbak waar de houtpellets zich bevinden tijdens de verbranding.

De soortelijke massa is specifiek aan elk materiaal en drukt uit hoeveel massa materiaal aanwezig is in een bepaald volume. In het SI-stelsel wordt ze uitgedrukt in kg/m³.

De soortelijke warmte (of specifieke warmtecapaciteit) stelt de energie voor die nodig is om de temperatuur van 1kg materie met 1°C te verhogen. 

Standard Test Conditions. Om het vermogen van zonnepanelen te kunnen vergelijken worden deze getest onder standaard omstandigheden; dit is te zeggen, een instraling van 1000W/m², een temperatuur van 25°C en AM = 1,5 (AM = AirMass, de luchtmassa, of een maat voor de lengte van de lichtweg door de atmosfeer).

Zonnepanelen worden in strings (reeksen) gemonteerd om productieverliezen zoveel mogelijk te vermijden. De zonnepanelen kunnen niet in hun geheel aan de omvormer aangesloten worden omwille van de spanningsproblemen die dit zou veroorzaken.

Energreen werd officieel gelabeld als Sunpower Premier Partner. Dit betekent dat wij bevoegd zijn om professionele en kwaliteitsvolle diensten te verlenen. Zo verzekeren wij u een perfecte installatie en een optimaal rendement voor uw fotovoltaïsche panelen.

SYNERGRID is de federatie van de netbeheerders elektriciteit en aardgas in België. Synergrid heeft als taak de gemeenschappelijke belangen van de beheerders van netten in België, van transmissie van elektriciteit (Elia), van vervoer van aardgas (Fluxys) en van de distributie van elektriciteit en aardgas (Distributienetbeheerders - DNB's) te behartigen.

(Bron : SYNERGRID website)

Zonnepanelen bestaan uit lagen van verschillende materialen. Aan de achterkant zijn ze bedekt met een tedlar folie (wit, zwart of doorschijnend). Het gebruik van tedlar in een zonnepaneel is essentieel aangezien dit materiaal weers- en vochtbestendig is en bestand is tegen ultraviolette straling. Dankzij deze beschermende folie gaan panelen dus langer mee.

Tellers met een teruglooprem zijn vrij zeldzaam. De teruglooprem dient als pal om de teller te verhinderen terug te draaien. Dit systeem vindt men vooral terug in de tellers van klanten die een vast bedrag voor hun elektriciteit betalen, dit is te zeggen, bij klanten die op voorhand een forfaitair bedrag voor hun elektriciteit betalen.

Dit toestel meet de temperatuur van een kamer en stuurt de informatie door naar het regulatiesysteem van uw verwarmingssysteem.

In de fotovoltaïsche sector worden vooral elektromagnetische tellers gebruikt. Hoewel deze oorspronkelijk ontworpen werden om in één enkele richting te draaien kunnen deze ook terugdraaien indien de elektrische stroom in tegengestelde richting loopt. Dit is namelijk wat er gebeurt wanneer uw fotovoltaïsche installatie elektriciteit produceert.

De terugverdientijd is de periode die nodig is om uw investering terug te betalen dankzij de besparingen die het geïnstalleerde systeem teweegbrengt. 

Thermische zonnepanelen hebben niet dezelfde functie als fotovoltaïsche zonnepanelen en werken niet op dezelfde wijze. Bij de eerste wordt de zonnewarmte opgevangen en bij de tweede wordt zonlicht gebruikt om elektriciteit op te wekken. De warmte die door thermische zonnepanelen wordt opgevangen wordt meestal gebruikt voor sanitaire warmtepompen.

Thermodynamica is dat deel van de wetenschap die zich bezighoudt met warmte en thermische machines zoals warmtepompen.

Een thermodynamische boiler is een systeem dat via een warmtepomp het water in een boiler opwarmt.

De oudere verwarmingssystemen werkten met een thermosifon. Vandaag wordt dit toestel niet meer gebruikt, met uitzondering van sommige thermische fotovoltaïsche installaties. In dit systeem berust de waterstroom op het verschil in soortelijke massa van koud en warm water.

Deze kranen kunnen de warmwatertoevoer naar de radiators regelen in functie van de kamertemperatuur. Dankzij dit systeem maakt u mooie besparingen.

Aangezien sommige beroepen een specifieke knowhow vereisen is een “toegang tot het beroep” nodig om ze te kunnen uitoefenen. Bedrijven in de fotovoltaïsche sector moeten over de toegang tot de beroepen van dakwerker en elektricien beschikken. Dit is noodzakelijk om de waterdichtheid van uw dak te garanderen en om het risico op elektrocutie te vermijden. Energreen beschikt over de toegang tot deze beroepen.

Uw zonnepanelen beschikken over een theoretisch vermogen dat ook tolerantie genoemd wordt. Deze waarde gebruikt men om te benaderen hoeveel zonnepanelen nodig zullen zijn om uw verbruik te dekken. Deze waarde komt echter niet overeen met de werkelijke  productie van uw panelen aangezien deze zal schommelen in functie van de weersomstandigheden, de oriëntatie, de mogelijke schaduwen…

De trek van een schoorsteen komt overeen met de drukverlaging die ze kan produceren. Een goede trek kan de rookgassen efficiënter afvoeren.

Deze elektrische teller registreert apart de elektriciteit die tijdens de weekdagen (normaal tarief) en ’s nachts en in het weekend (verminderd tarief) verbruikt wordt. In principe is een tweevoudige meter voordeliger als u vooral ’s nachts en tijdens het weekend verbruikt.

Warmte kan via uitstraling verspreidt worden zoals het geval is van de zonnewarmte.

Wanneer de temperatuur van een lichaam verhoogt neemt zijn volume toe. Dit fenomeen heet de thermische uitzetting.

Verplicht onderdeel van elke verwarmingsinstallatie. Bestaat uit 3 onderdelen: een afsluitkraan, een veiligheidsventiel en een terugslagklep, en vermijd risico's verbonden aan een installatie onder druk.

Een veiligheidsventiel of veiligheidsklep is een ventiel in de toevoerleiding van een verwarmingssysteem dat automatisch opent zodra de maximumwaarde van druk of temperatuur dreigt te worden overschreden.

Een veiligheidsschakelaar is een elektromagnetisch toestel dat de stroomtoevoer van een elektrisch circuit kan afsnijden. Hierbij wordt steeds een veiligheidsafstand voorzien. De bedoeling is namelijk om de veiligheid van de personen die werken op het geïsoleerde deel van het net te verzekeren of om dat deel van het net dat niet correct werkt te verwijderen.

Wijst op de werking van sommige types pelletkachels. Dergelijke pelletkachels zuigen buitenlucht naar binnen die ze dan verwarmen om vervolgens in het huis te blazen.

In een verwarmingsketel of een kachel is dit de plaats waar het verbrandingsproces plaatsvindt.

Het vermogen van een paneel is het antwoord op de volgende vraag : “Hoeveel Wattpiek zal dit paneel onder ideale omstandigheden produceren?” Zonnepanelen worden getest om optimaal te werken onder standaard condities van lichtinval (1000W / m²) en temperatuur (25°C).

Uw zonnepanelen beschikken over een theoretisch vermogen dat ook tolerantie genoemd wordt. Deze waarde gebruikt men om te benaderen hoeveel zonnepanelen nodig zullen zijn om uw verbruik te dekken. Deze waarde komt echter niet overeen met de werkelijke  productie van uw panelen aangezien deze zal schommelen in functie van de weersomstandigheden, de oriëntatie, de mogelijke schaduwen…

Dit is het belangrijkste onderdeel van een verwarmingssysteem. De ketel produceert warmte en pompt warm water door de verwarmingskringen.

Vloerverwarming is een vorm van verwarming die in de vloer is ingebouwd. Dit systeem werkt met lage temperaturen.

Een wafer is een zeer dunne schijf halfgeleidend materiaal (silicium) waaruit zonnecellen worden vervaardigd.

Warmte is een fysisch verschijnsel (energie) die als resultaat de temperatuurverhoging van een lichaam geeft. De SI-eenheid van warmte is de joule (J).

Een warmte generator is een systeem die via een verbrandingsproces warmte produceert. Het is een meer algemene term om verwarmingsketels en kachels aan te duiden.

Een warmtepomp is een systeem die warmte kan transporteren van een kou naar een warmer milieu. De werking van een warmtepomp is gebaseerd op de opname van de energie die vrijkomt bij de verdamping van een vloeistof en het vrijkomen van energie bij de condensatie van een gas.

Dit zijn de temperatuurverliezen die men moet bestrijden om een lokaal op een constante temperatuur te behouden.

Dit systeem beschikt over twee verschillende kringen die sanitair water opwarmen met warme lucht. Er bestaan verschillende technologieën. De meest gebruikte en meest efficiënte zijn de platenwarmtewisselaars.

De watt (symbool W) is de SI-eenheid van vermogen. 1 Watt komt overeen met een stroom van 1 Ampère onder een spanning van 1 Volt in gelijkstroom.

De Wattpiek drukt het maximaal potentieel elektrisch uitgangsvermogen van een fotovoltaïsche installatie bij een standaard lichtinval van 1000 W/m² en een temperatuur van 25°C.

In de fotovoltaïsche sector meet men de elektrische energie die geproduceerd wordt door een fotovoltaïsche installatie in Watt/uur.

Sommige installateurs (derde investeerders) bieden u deze “oplossing” aan om u in staat te stellen eigenaar te worden van een fotovoltaïsche installatie zonder lening aan te gaan. In geval er zich een probleem voordoet zal u echter de installatie zelf moeten afbetalen terwijl de investeerder het geld van uw GSC’s zal ontvangen. Wanneer uw installatie volledig terugbetaald is zal deze u 20% meer gekost hebben dan in het geval u voor alles zelf zou betaald hebben.

De omvormer zet de gelijkstroom van uw installatie om tot wisselstroom die dan gebruikt kan worden voor de elektrische apparatuur van uw huis. Het wordt wisselstroom genoemd omdat de richting van deze stroom periodiek wisselt.

Zelfopwekkers zijn particulieren of bedrijven die in hun eigen stroombehoeftes voorzien. Zij produceren zelf de elektriciteit die ze verbruiken. 

De hoeveelheid door de zon uitgestraalde energie waaraan een lichaam is blootgesteld.

De zonnepanelen worden aan een mast bevestigd die met de zon meedraait. Een tracker is een goede oplossing indien u niet over de nodige oppervlakte voor een installatie op uw dak of op de grond beschikt. (Synoniemen : tracker, zonnetracker)

Een rookgasafvoer van dit type bestaat uit een dubbelwandige leiding om buitenlucht naar binnen te zuigen en de rookgassen naar buiten te blazen.

De pH is een maat voor de zuurgraad van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. Het condensaat van een condensatieketel is altijd zuur.